Våre tjenester

Vi er spesialister med bred kompetanse i ulike fagområder innen psykisk helse.

Vi driver hver vår selvstendige praksis under samme tak slik at våre pasienter kan få et bredt og helhetlig tilbud på samme sted.

Våre tjenester inkluderer utredning, behandling, veiledning, undervisning og kurs.

Våre spesialister

Vi tilbyr utredning og behandling ved følgende problemstillinger

Utredning og behandling vil bli tilpasset ut fra problemstilling.

Vi tilbyr også nevropsykologisk utredning ved kognitive plager/vansker.

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (eller Hyperkinetisk forstyrrelse, på norsk) er en tilstand, klassifisert som en nevroutviklingsforstyrrelse, og forekommer hos både barn, ungdom og voksne. Symptomene innebærer hovedsakelig konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker, økt uro (hyperaktivitet) og impulsivitet. Symptomer og tegn på ADHD deles i to hovedtyper, uoppmerksomhet (ADD), eller kombinert med uro og impulsivitet (ADHD).

Angstlidelser

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer på andre psykiske vansker, tristhet, tretthet, hodepine, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. Angst kan være forbundet med objekter eller situasjoner (fobi), panikkanfall, eller mer generelle bekymringer. Unnvikelsesatferd (steder, situasjoner) bidrar ofte til å opprettholdende angsten, noe som kan medføre problemer for fungering i dagliglivet.

Autismespekterforstyrrelser (ASF)

ASF er en gjennomgripende nevroutviklingsforstyrrelse, definert ved kvalitativt avvik i utviklingen av gjensidig sosial interaksjon og kommunikasjon. Avvikene utgjør et gjennomgående trekk ved personens fungering og vurderes opp mot personens kognitive utviklingsnivå. Symptombildet ved ASF varierer avhengig av alder, kjønn, evnenivå, språkfunksjon og tilstedeværelse av tilleggsvansker. Det er viktig å være oppmerksom på disse store individuelle forskjellene mellom personer med en autismespekterdiagnose.

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en psykiatrisk lidelse som medfører perioder med ulike grader av oppstemthet (mani) og perioder med nedstemthet(depresjon), ofte med lange og gode perioder imellom. Målet med behandlingen er å forkorte eventuelle maniske eller depressive episoder, samt å få startet forebyggende behandling. Tidlig diagnose og medikamentell behandling bedrer prognosen ved å redusere risikoen for nye episoder.

Depresjon

Det er normalt å være trist fra tid til annen, men når du er deprimert, varer det lave stemningsleiet mye lenger og påvirker søvn, relasjoner til andre, jobb og appetitt. En depresjon er sjelden noe du med letthet kommer deg ut av, og mange trenger profesjonell hjelp. Det finnes ulike typer depresjoner. Denne informasjonen handler om depressive episoder og tilbakevendende, depressive episoder. På fagspråket heter det klinisk depresjon.

Rus og avhengighet

Rusavhengighet er komplekse tilstander som involverer genetiske, nevrologiske, fysiske og miljømessige forhold. Det er en klar sammenheng mellom rus og psykiske utfordringer, der den psykiske smerten ofte blir forsøkt dempet med ulike kjemiske substanser. Behandling av rusproblemer er ikke noe en passivt overlater til profesjonelle helsearbeidere. Pasienten er den reelle eksperten på eget liv og vet best hva som må til for å utløse endringer. Terapeutens rolle er å stimulere pasienten til å bli bevisst på egne ressurser og samtidig bli en «medhjelper» i hans/hennes endringsprosjekt. Det finnes mange ulike behandlingsmetoder, de vanligste er motiverende samtaler, ulike former for kognitive terapi (KAT) og mentaliseringsbasert terapi (MBT).

Traumetilstander (PTSD)

Posttraumatisk stresslidelse oppstår som oftest som en reaksjon på en hendelse som opplevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for en selv eller andre, eller mot ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet. Eksempler er katastrofer, alvorlige ulykker, fysisk vold og voldtekt. Trusselen oppleves som overveldende uten mulighet til å mestre situasjonen. Den opprinnelige skrekkopplevelsen gjenoppleves gjennom «flashbacks» eller mareritt. Andre symptomer er anspenthet, skvettenhet, sinne og søvnproblemer og unnvikelse av alt som minner om den traumatiske hendelsen.

Tvangslidelse (OCD)

Tvangslidelse kalles også OCD (Obsessive Compulsive Disorder) og denne formen for angstlidelse innebærer det at man er plaget av traumatiske og ubehagelige tidligere opplevelser. Det er godt dokumentert at kognitiv adferdsterapi, eksponering med responsprevensjon (KAT-ERP), gir betydelig bedring for de fleste, og mange blir helt friske. Noen antidepressive legemidler har dokumentert effekt på tvangslidelser.

Generelle psykiske plager

Eksempelvis stressrelaterte plager, ulike livsutfordringer, utmattelse og søvnvansker.

Behandlingstilbud individuelt, grupper og kurs

ADHD-Coach

Coaching kan være en nyttig metode i endringsprosesser. En coach kan bistå deg som for eksempel ønsker å identifisere dine verdier og ditt potensiale, utvikle nye vaner og strategier, sette mål og nå dem.

ADHD-tilpasset parterapi

Å skape gode parforhold er en utfordring for mange. Lettere blir det ikke om en eller begge har ADHD. Tradisjonell parterapi har vist seg lite hjelpsomt dersom en i paret har ADHD.

Kognitiv adferdsterapi (KAT/ERP)

Kognitiv atferdsterapi er en form for psykologisk behandling som har vist seg å være effektiv for en rekke psykiske lidelser og plager, og tallrike forskningsstudier tyder på at kognitiv terapi fører til betydelig forbedring i symptomer, funksjon og livskvalitet. Eksponeringsbehandling er en terapiform hvor du trener på å møte fryktede situasjoner på planmessig og systematisk måte.

Medikamentell behandling

Psykiatere ved klinikken vil, ved indikasjon, og ved ulike tilstander, kunne initiere og følge opp legemiddelbehandling.

Mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) går ut på å lære seg å mentalisere bedre, det vil si å øke forståelsen for egne og andres tanker og følelser, bedre regulere egne følelser, bedre forstå hva som skjer mellom mennesker, og kunne få det bedre i nære forhold og i samarbeid med andre.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi hjelper pasienter med angst å redusere overtenking, samt lærer deg å vurdere hvordan du vil forholde deg til negative tanker og følelser.

Nevrofeedback

Nevrofeedback, eller EEG-biofeedback, er styrketrening for hjernen. Behandlingen er enkel å gjennomføre, smertefri og uten bivirkninger.

Psykoedukativ behandling (Pegasus)

Pegasus er et psykoedukativt gruppekurs som er ment å gi generell kunnskap om ADHD og relaterte utfordringer, samt informasjon om tilgjengelig behandling og ulike støtteordninger i samfunnet.

Psykoterapi for voksne med ADHD (grupper)

Psykoterapi for voksne med ADHD er en 14-ukers (2,5 timers gruppemøte per gang + 20-25 min. individuell coaching med gruppeleder i etterkant av gruppemøte) strukturert gruppebasert ferdighetstrening for voksne med ADHD

Samlivskurset «Du og jeg og ADHD»

«Du og jeg og ADHD» er et samlivskurs spesielt beregnet for par der en eller begge har ADHD.

Traumebehandling, EMDR

EMDR (“Eye Movement Desensitization and Reprocessing”) er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Traumebehandling, TF-CBT

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og ungdom som har opplevd ett eller flere traumer, og som strever med posttraumatisk stress og traumerelaterte vansker i etterkant.